21 อ้างอิง แหล่งข้อมูลอื่น

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “ข้อมูลการปกครอง.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.

ประกาศสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

“Phou Khe – Climbing, Hiking & Mountaineering”

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดภาคเหนือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ. เข้าถึงได้จาก: http://www.cmmet.tmd.go.th

^ แสนหลวงราชสมภาร (2461). เรื่องราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมื่องน่าน. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑๐. กรุงเทพ ฯ: หอพระสมุดวชิรญาณ. p. 83-84.

^ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลดู่ใต้

^ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลกองควาย

^ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลศีรษะเกษ

^ ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พุทธศักราช ๒๕๕๕

แหล่งข้อมูลอื่น

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัด

พิกัดภูมิศาสตร์18.78°N 100.77°E

แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดน่าน

แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ กูเกิลแมปส์

ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย

 

Advertisements

20 ชาวน่านที่มีชื่อเสียง

ไชยลังกา เครือเสน – ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2530

คำผาย นุปิง – ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ขับซอ) ประจำปี พ.ศ. 2538

วินัย ปราบริปู – ศิลปิน, ผู้อำนวยการหอศิลป์ริมน่าน

พระครูพิทักษ์นันทคุณ – ที่ปรึกษามูลนิธิฮักเมืองน่าน

ชลน่าน ศรีแก้ว – สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คำรณ ณ ลำพูน – อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น – สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550

พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล – รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ – ประธาณกรรมการบริหาร บริษัทอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

กีรติ เขียวสมบัติ – นักฟุตบอลทีมชาติไทย

เข็มอัปสร สิริสุขะ – นักแสดงหญิง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (บุตรสาวของเจ้านิรมิต มหาวงศนันท์)

รามาวดี สิริสุขะ – นักแสดงหญิง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (บุตรสาวของเจ้านิรมิต มหาวงศนันท์)

จุฑาทิพย์ ครุธามาศ – นักแสดงหญิง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ธารทิพย์ พงษ์สุข – นางสาวไทย ประจำปี 2528

พิมพิไล ไชยโย – รองนางสาวไทย อันดับ 2 ประจำปี 2531

ยลดา โคมกลอง – นายกสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย, มิสอัลคาซ่าร์ ประจำปี 2005

ชัยอนันต์ ปันชู – ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

 

19 สื่อสารมวลชน

สถานีวิทยุหลัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน (FM 92.0 MHz)

สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 018 จังหวัดน่าน (FM 96.0 MHz)

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน (FM 94.75 MHz/ AM 1368 KHz)

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดน่าน (FM 99.5 MHz)

สถานีเครือข่ายโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (VHF ช่อง 7)

สถานีโทรทัศน์กองทัพบอกช่อง 5 (VHF ช่อง 5)

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (VHF ช่อง 9)

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (VHF ช่อง 11)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (UHF ช่อง 27)

17 การศึกษา

 

สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน

ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [9]

วิทยาลัยชุมชนน่าน

สถาบันอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

วิทยาลัยการอาชีพปัว

โรงเรียน

 

โรงเรียนมัธยม สพม.

อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนน่านประชาอุทิศ

โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

อำเภอเชียงกลาง

โรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา)

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

อำเภอเวียงสา

โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา

โรงเรียนสา

โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

อำเภอสองแคว

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

อำเภอท่าวังผา

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

อำเภอทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

อำเภอภูเพียง

โรงเรียนน่านนคร

โรงเรียนศรีนครน่าน

อำเภอนาน้อย

โรงเรียนนาน้อย

อำเภอนาหมื่น

โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี

อำเภอบ่อเกลือ

โรงเรียนบ่อเกลือ

อำเภอบ้านหลวง

โรงเรียนบ้านหลวง

อำเภอปัว

โรงเรียนปัว

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

โรงเรียนเมืองแงง

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์

อำเภอแม่จริม

โรงเรียนแม่จริม

อำเภอสันติสุข

โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

อำเภอเวียงสา

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม

โรงเรียนประถม สพฐ.

โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนราชานุบาล อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนบ้านน้ำมวบ อำเภอเวียงสา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน

โรงเรียนเทศบาลบ้านพระเนตร (สามัคคีวิทยาคาร) อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนเทศบาลบ้านภูมินทร์ (จุมปีวนิดาภรณ์) อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนเทศบาลบ้านสวนตาล (ดรุณวิทยา) อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนซินจง อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนนิธิวิทย์ อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา อำเภอเมืองน่าน

 

16 พื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า “เมืองเก่าน่าน”

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 เห็นชอบมติที่ประชุมของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 24 มิถุนายน 2548 ดังนี้   ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน และเวียงพระธาตุแช่แห้ง เป็นพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า (ข้อ 9(1) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 มีผลเมื่อได้รับการประกาศโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า แล้ว และได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549)

แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน

การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่านดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่าน่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่านดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่าน่าน ตามมติของคณะรัฐมนตรี แต่คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาโกสินทร์ และเมืองเก่า ได้มีคำสั่งที่ 1/2549 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 โดยจังหวัดน่านได้เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 ซึ่งได้ยืนยันการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้งเมื่อ 14 กันยายน 2553 และมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 27 ธันวาคม 2553 มีมติไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ตามมติคณะรัฐมนตรีตามที่จังหวัดเสนอ

หมายเหตุ

ได้มีการปรับปรุงคำสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 มีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และมีวัฒนธรรมจังหวัดน่านเป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยมีผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ที่ตั้งของสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน อยู่ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำกเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0 5471 1650-1