10 หน่วยการปกครอง

การบริหารส่วนภูมิภาค

แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 15 อำเภอ 99 ตำบล 848 หมู่บ้าน ได้แก่Amphoe_Nan
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 16 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล 82 แห่ง ได้แก่การบริหารส่วนท้องถิ่น

อำเภอเมืองน่าน

เทศบาลเมืองน่าน

เทศบาลตำบลดู่ใต้ 

เทศบาลตำบลกองควาย 

อำเภอเวียงสา

เทศบาลตำบลเวียงสา

เทศบาลตำบลกลางเวียง

เทศบาลตำบลขึ่ง

อำเภอปัว

เทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลศิลาแลง

อำเภอเชียงกลาง

เทศบาลตำบลเชียงกลาง

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน

อำเภอนาน้อย

เทศบาลตำบลนาน้อย

เทศบาลตำบลศีรษะเกษ 

อำเภอทุ่งช้าง

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

อำเภอท่าวังผา

เทศบาลตำบลท่าวังผา

อำเภอแม่จริม

เทศบาลตำบลหนองแดง

อำเภอนาหมื่น

เทศบาลตำบลบ่อแก้ว

อำเภอสองแคว

เทศบาลตำบลยอด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s