17 การศึกษา

 

สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน

ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [9]

วิทยาลัยชุมชนน่าน

สถาบันอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

วิทยาลัยการอาชีพปัว

โรงเรียน

 

โรงเรียนมัธยม สพม.

อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนน่านประชาอุทิศ

โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

อำเภอเชียงกลาง

โรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา)

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

อำเภอเวียงสา

โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา

โรงเรียนสา

โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

อำเภอสองแคว

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

อำเภอท่าวังผา

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

อำเภอทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

อำเภอภูเพียง

โรงเรียนน่านนคร

โรงเรียนศรีนครน่าน

อำเภอนาน้อย

โรงเรียนนาน้อย

อำเภอนาหมื่น

โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี

อำเภอบ่อเกลือ

โรงเรียนบ่อเกลือ

อำเภอบ้านหลวง

โรงเรียนบ้านหลวง

อำเภอปัว

โรงเรียนปัว

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

โรงเรียนเมืองแงง

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์

อำเภอแม่จริม

โรงเรียนแม่จริม

อำเภอสันติสุข

โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

อำเภอเวียงสา

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม

โรงเรียนประถม สพฐ.

โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนราชานุบาล อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนบ้านน้ำมวบ อำเภอเวียงสา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน

โรงเรียนเทศบาลบ้านพระเนตร (สามัคคีวิทยาคาร) อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนเทศบาลบ้านภูมินทร์ (จุมปีวนิดาภรณ์) อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนเทศบาลบ้านสวนตาล (ดรุณวิทยา) อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนซินจง อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนนิธิวิทย์ อำเภอเมืองน่าน

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา อำเภอเมืองน่าน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s